งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
28.96
19.04
5.72
24.75
85.47%
2
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
111
92.04
33.80
24.19
57.99
63.00%
รวม
131
121.27
53.01
29.91
82.92
68.37%
×