งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
129.06
106.44
2.35
108.79
84.29%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
11
148.48
100.66
0.00
100.66
67.78%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
258.98
54.38
115.81
170.20
65.71%
รวม
197
536.52
261.48
118.16
379.64
70.75%
×