งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
12.45
11.75
0.00
11.75
94.37%
2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
256
250.47
197.64
22.75
220.39
87.99%
3
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
24
7.74
6.39
0.20
6.60
85.24%
4
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
21
28.01
19.17
3.86
23.04
82.23%
5
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
9.19
7.51
0.04
7.55
82.18%
6
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
40.59
32.77
0.21
32.98
81.24%
7
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
47.83
31.37
7.40
38.77
81.06%
8
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
27
7.13
5.73
0.00
5.73
80.28%
9
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
10
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
รวม
440
414.77
320.48
34.55
355.03
85.59%
×