งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงการคลัง
1
0.88
0.88
0.00
0.88
100.00%
2
กระทรวงพลังงาน
2
0.11
0.11
0.00
0.11
100.00%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
1
1.59
1.59
0.00
1.59
100.00%
4
กระทรวงวัฒนธรรม
18
0.31
0.31
0.00
0.31
100.00%
5
กระทรวงยุติธรรม
7
0.94
0.94
0.00
0.94
99.99%
6
กระทรวงคมนาคม
66
563.36
394.37
140.91
535.28
95.01%
7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
2.92
0.16
2.49
2.65
90.76%
8
กระทรวงมหาดไทย
93
181.80
63.40
93.44
156.84
86.27%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
176
358.14
261.73
36.62
298.35
83.30%
10
กระทรวงศึกษาธิการ
262
87.97
30.83
33.80
64.62
73.45%
11
กระทรวงสาธารณสุข
99
64.02
10.49
29.76
40.26
62.88%
12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
165
316.78
52.07
118.16
170.24
53.73%
รวม
893
1,578.83
816.90
455.19
1,272.09
80.57%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.88
0.88
0.00
0.88
100.00%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.12
0.12
0.00
0.12
100.00%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
1
0.07
0.07
0.00
0.07
100.00%
4
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
2
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.78
0.78
0.00
0.78
100.00%
6
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.59
1.59
0.00
1.59
100.00%
7
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
2
0.11
0.11
0.00
0.11
100.00%
8
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14
1.37
1.37
0.00
1.37
100.00%
9
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
18
0.31
0.31
0.00
0.31
100.00%
10
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.55
0.55
0.00
0.55
100.00%
11
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
22
27.90
7.52
20.38
27.90
100.00%
12
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
7.77
3.98
3.79
7.77
100.00%
13
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
8
0.34
0.34
0.00
0.34
100.00%
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
1.98
1.98
0.00
1.98
100.00%
15
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
3
0.36
0.36
0.00
0.36
100.00%
16
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
5
0.93
0.93
0.00
0.93
99.99%
17
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
4
9.58
5.66
3.90
9.56
99.76%
18
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
59
22.61
22.00
0.35
22.35
98.84%
19
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
7
1.11
1.09
0.00
1.09
98.19%
20
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
41
439.33
326.46
98.78
425.24
96.79%
21
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
19
6.76
2.49
3.97
6.46
95.56%
22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.08
0.07
0.00
0.07
95.13%
23
โรงพยาบาลมุกดาหาร
11
14.69
8.05
5.72
13.76
93.67%
24
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
2
2.80
0.04
2.49
2.53
90.37%
25
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
25
124.03
67.90
42.13
110.04
88.71%
26
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
3.79
0.00
3.29
3.29
86.84%
27
โครงการชลประทานมุกดาหาร
87
331.09
235.81
36.10
271.91
82.12%
28
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
3
1.84
1.51
0.00
1.51
81.98%
29
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
46
133.77
47.73
61.90
109.64
81.95%
30
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
10.00
0.65
7.25
7.91
79.11%
31
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
225
64.74
21.63
22.75
44.38
68.55%
32
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
155
255.45
52.07
115.81
167.89
65.72%
33
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
88
49.33
2.45
24.05
26.49
53.71%
34
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
0.93
0.36
0.00
0.36
38.83%
35
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
0.49
0.00
0.17
0.17
35.12%
36
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
5
20.69
0.00
2.35
2.35
11.35%
37
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
40.64
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
893
1,578.83
816.90
455.19
1,272.09
80.57%
×