งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14
1.37
1.37
0.00
1.37
100.00%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
1
0.07
0.07
0.00
0.07
100.00%
3
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.55
0.55
0.00
0.55
100.00%
4
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.78
0.78
0.00
0.78
100.00%
5
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
59
22.61
22.00
0.35
22.35
98.84%
6
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
7
1.11
1.09
0.00
1.09
98.19%
7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.08
0.07
0.00
0.07
95.13%
8
โครงการชลประทานมุกดาหาร
87
331.09
235.81
36.10
271.91
82.12%
9
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
0.49
0.00
0.17
0.17
35.12%
รวม
176
358.14
261.73
36.62
298.35
83.30%
×