งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
41
439.33
326.46
98.78
425.24
96.79%
2
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
25
124.03
67.90
42.13
110.04
88.71%
รวม
66
563.36
394.37
140.91
535.28
95.01%
×