งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.12
0.12
0.00
0.12
100.00%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
2
2.80
0.04
2.49
2.53
90.37%
รวม
3
2.92
0.16
2.49
2.65
90.76%
×