งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
22
27.90
7.52
20.38
27.90
100.00%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
4
9.58
5.66
3.90
9.56
99.76%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
19
6.76
2.49
3.97
6.46
95.56%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
3.79
0.00
3.29
3.29
86.84%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
46
133.77
47.73
61.90
109.64
81.95%
รวม
93
181.80
63.40
93.44
156.84
86.27%
×