งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
2
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
2
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
5
0.93
0.93
0.00
0.93
99.99%
รวม
7
0.94
0.94
0.00
0.94
99.99%
×