งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
11
14.69
8.05
5.72
13.76
93.67%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
88
49.33
2.45
24.05
26.49
53.71%
รวม
99
64.02
10.49
29.76
40.26
62.88%
×