งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
155
255.45
52.07
115.81
167.89
65.72%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
5
20.69
0.00
2.35
2.35
11.35%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
40.64
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
165
316.78
52.07
118.16
170.24
53.73%
×