งบจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กอ.รมน.จ.มห.
1
0.57
0.57
0.00
0.57
98.78%
2
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
1.35
1.26
0.00
1.26
93.58%
3
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1
0.20
0.16
0.00
0.16
80.12%
4
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
3
3.97
1.68
0.00
1.68
42.20%
5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
1
1.50
0.58
0.00
0.58
38.66%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.64
1.10
0.00
1.10
30.24%
7
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3
1.98
0.52
0.00
0.52
26.30%
8
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
9.04
2.38
0.00
2.38
26.26%
9
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
3
3.51
0.88
0.00
0.88
25.14%
10
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
3
1.01
0.17
0.00
0.17
17.29%
11
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.40
0.40
0.00
0.40
16.68%
12
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
2
1.99
0.31
0.00
0.31
15.57%
13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.75
0.05
0.00
0.05
2.76%
14
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
30
36.25
10.05
0.00
10.05
27.73%
×