งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
30.60
30.59
0.00
30.59
99.96%
2
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
15
2.07
0.65
1.41
2.06
99.81%
3
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
22
12.15
9.79
2.06
11.85
97.54%
4
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
8.36
0.00
7.89
7.89
94.40%
5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2
59.60
4.44
51.41
55.85
93.70%
6
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
12.00
3.07
0.00
3.07
25.59%
7
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
1
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
2
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
46
133.77
48.54
62.77
111.31
83.20%
×