งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.11
0.00
0.11
38.09%
2
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
4
0.90
0.26
0.00
0.26
28.88%
3
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
3
1.52
0.42
0.00
0.42
27.60%
4
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
5
4.95
0.60
0.00
0.60
12.10%
5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
4
2.63
0.04
0.00
0.04
1.60%
6
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
7
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
2
3.08
0.00
0.00
0.00
0.00%
8
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
3
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
23
14.36
1.44
0.00
1.44
9.99%
×