งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
20.00
0.00
20.00
20.00
99.99%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
10.00
0.00
9.97
9.97
99.66%
3
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
3
40.00
0.00
29.96
29.96
74.91%
×