สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
0.69
0.66
0.00
0.66
95.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
0.69
0.66
0.00
0.66
95.00%
×