กอ.รมน.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
15
3.47
2.61
0.00
2.61
75.14%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.47
2.61
0.00
2.61
75.14%
×