สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
0.77
0.56
0.12
0.68
89.06%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.77
0.56
0.12
0.68
89.06%
×