ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
5.62
4.46
1.07
5.53
98.43%
รายจ่ายลงทุน
1
0.88
0.88
0.00
0.88
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
6.50
5.34
1.07
6.41
98.64%
×