สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
รายจ่ายภาพรวม
6
1.85
0.95
0.00
0.95
51.39%
×