สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
2.26
1.78
0.02
1.80
79.56%
รายจ่ายลงทุน
1
0.78
0.78
0.00
0.78
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
3.04
2.56
0.02
2.58
84.79%
×