โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
0.64
0.39
0.00
0.39
61.56%
รายจ่ายลงทุน
87
331.09
235.81
36.10
271.91
82.12%
รายจ่ายภาพรวม
93
331.73
236.21
36.10
272.30
82.08%
×