สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
12
3.67
3.13
0.00
3.13
85.22%
รายจ่ายลงทุน
2
0.55
0.55
0.00
0.55
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
4.22
3.68
0.00
3.68
87.14%
×