ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
5.16
4.95
0.00
4.95
95.85%
รายจ่ายลงทุน
1
0.08
0.07
0.00
0.07
95.13%
รายจ่ายภาพรวม
12
5.23
5.02
0.00
5.02
95.84%
×