ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
2.52
2.06
0.01
2.08
82.46%
รายจ่ายภาพรวม
5
2.52
2.06
0.01
2.07
81.96%
×