สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
7.91
5.87
0.00
5.87
74.29%
รายจ่ายลงทุน
7
1.11
1.09
0.00
1.09
98.19%
รายจ่ายภาพรวม
20
9.02
6.96
0.00
6.96
77.23%
×