สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
15
7.46
6.08
0.69
6.77
90.73%
รายจ่ายลงทุน
59
22.61
22.00
0.35
22.35
98.84%
รายจ่ายภาพรวม
74
30.07
28.07
1.05
29.12
96.83%
×