ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
6.83
6.09
0.08
6.17
90.35%
รายจ่ายลงทุน
1
0.07
0.07
0.00
0.07
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
6.89
6.15
0.08
6.23
90.44%
×