สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
24
9.41
6.76
0.01
6.76
71.88%
รายจ่ายลงทุน
4
0.49
0.00
0.17
0.17
35.12%
รายจ่ายภาพรวม
28
9.90
6.76
0.18
6.94
70.06%
×