สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
รายจ่ายภาพรวม
13
9.18
7.86
0.00
7.86
85.62%
×