สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
รายจ่ายภาพรวม
7
3.60
2.83
0.03
2.86
79.49%
×