ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
16
7.51
6.01
0.00
6.01
79.92%
รายจ่ายลงทุน
14
1.37
1.37
0.00
1.37
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
30
8.88
7.37
0.00
7.37
83.02%
×