สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.86
1.69
0.00
1.69
90.63%
×