แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
5.11
4.25
0.00
4.25
83.06%
รายจ่ายลงทุน
41
439.33
326.46
98.78
425.24
96.79%
รายจ่ายภาพรวม
46
444.44
330.71
98.78
429.49
96.63%
×