ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.62
0.43
0.01
0.44
70.66%
รายจ่ายลงทุน
25
124.03
67.90
42.13
110.04
88.71%
รายจ่ายภาพรวม
26
124.65
68.33
42.15
110.48
88.62%
×