สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
รายจ่ายภาพรวม
12
2.64
1.02
0.00
1.02
38.73%
×