สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
4.34
3.27
0.01
3.28
75.64%
รายจ่ายลงทุน
1
0.12
0.12
0.00
0.12
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
4.46
3.39
0.01
3.40
76.29%
×