สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
2.12
1.79
0.00
1.79
84.12%
รายจ่ายลงทุน
2
0.11
0.11
0.00
0.11
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.23
1.90
0.00
1.90
84.99%
×