สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
รายจ่ายภาพรวม
17
3.96
2.76
0.01
2.76
69.85%
×