สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
7.99
6.14
0.12
6.26
78.41%
รายจ่ายลงทุน
2
3.79
0.00
3.29
3.29
86.84%
รายจ่ายภาพรวม
19
11.78
6.14
3.42
9.56
81.12%
×