ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
27
171.70
151.18
0.65
151.83
88.42%
รายจ่ายลงทุน
22
27.90
7.52
20.38
27.90
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
49
199.60
158.70
21.03
179.73
90.04%
×