สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
9.14
5.58
0.60
6.18
67.64%
รายจ่ายลงทุน
19
6.76
2.49
3.97
6.46
95.56%
รายจ่ายภาพรวม
32
15.89
8.07
4.57
12.64
79.51%
×