สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
รายจ่ายภาพรวม
6
2.00
1.59
0.00
1.59
79.33%
×