สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
รายจ่ายภาพรวม
6
1.10
1.02
0.00
1.02
92.99%
×