สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
2.51
2.01
0.00
2.01
80.13%
รายจ่ายลงทุน
4
9.58
5.66
3.90
9.56
99.76%
รายจ่ายภาพรวม
10
12.10
7.67
3.90
11.58
95.68%
×