สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
3.53
2.31
0.00
2.31
65.56%
รายจ่ายลงทุน
155
255.45
52.07
115.81
167.89
65.72%
รายจ่ายภาพรวม
159
258.98
54.38
115.81
170.20
65.71%
×