สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
5.54
4.85
0.00
4.85
87.41%
รายจ่ายภาพรวม
17
5.54
4.85
0.00
4.85
87.41%
×