สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
4.57
4.27
0.21
4.48
98.05%
รายจ่ายลงทุน
2
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
4.58
4.27
0.21
4.48
97.91%
×