เรือนจำ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
29.72
27.32
0.21
27.53
92.62%
รายจ่ายลงทุน
5
0.93
0.93
0.00
0.93
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
18
30.66
28.25
0.21
28.46
92.84%
×