สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
14
2.75
1.90
0.00
1.90
69.07%
รายจ่ายภาพรวม
14
2.75
1.90
0.00
1.90
69.07%
×